Guldenberg Porsche

Algemene Voorwaarden

Advies of hulp nodig?

Onze specialisten staan u graag vrijblijvend te woord.

Artikel 1 | Definities

 1. Guldenberg Racing: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Delft,
  ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 53863941. In de communicatie
  mogelijk ook aangeduid als ‘Guldenberg’, ‘GR’ of ‘Guldenberg Porsche’.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Guldenberg Racing een aanbieding verstrekt
  of met wie Guldenberg Racing een overeenkomst sluit.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Guldenberg Racing en de wederpartij tot stand gekomen
  overeenkomst waarmee Guldenberg Racing zich verbindt tot het verrichten van
  werkzaamheden en/of de levering van zaken of diensten.
 4. Zaken: alle in het kader van de overeenkomst te gebruiken of aan de wederpartij te leveren
  zaken.
 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail of
  Whatsapp.
 6. Voertuig: De Porsche of auto van een ander merk aan welke de werkzaamheden, verkoop,
  inkoop, taxatie of andere handelingen of diensten worden verricht als omschreven in de
  opdracht of overeenkomst.
 7. Documenten: alle bij het voertuig behorende papieren zoals onder andere maar niet
  uitsluitend kentekenbewijzen, certificaten, handleidingen en verzekeringspapieren.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die Guldenberg
  uitbrengt, alle overeenkomsten die Guldenberg met een Klant of opdrachtgever sluit en alle
  overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
 2. Indien in de tot stand gekomen overeenkomst tussen Guldenberg en Klant nadrukkelijk en
  schriftelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken dan gaan deze afwijkende
  bepalingen voor die van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij
  wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van
  de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling
  overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het
  aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
  oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 5. Bij een verschil of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan,
  geldt de Nederlandse tekst.
 6. Guldenberg Racing is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat
  geval zal Guldenberg Racing de klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen
  deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zullen tenminste
  twee weken zitten. Indien de klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de
  uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de klant een
  prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze
  klant de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde
  voorwaarden in werking treden.

Artikel 3 | Aanbiedingen, Offertes En Prijzen

 1. Alle door Guldenberg Racing uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn
  voor aanvaarding of vervaldatum vermelden.
 2. De door Guldenberg Racing opgegeven prijzen vormen altijd een indicatie waar de Klant geen
  rechten aan kan ontlenen, tenzij partijen nadrukkelijk schriftelijk hebben vastgelegd dat de
  door Guldenberg Racing opgegeven prijs bindend is. In alle andere gevallen zal Guldenberg
  Racing zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van
  het geldende uurtarief van Guldenberg Racing.
 3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen en werktijden van Guldenberg Racing.
  Daaronder wordt verstaan doordeweekse dagen van 8.00 – 18.00 h. Hiervan uitgezonderd
  nationale feestdagen. Voor werkzaamheden welke wegens strikte urgentie of op verzoek van
  de klant buiten deze tijden vallen mag Guldenberg Racing een toeslag rekenen op het
  reguliere uurtarief. De Klant dient vooraf te informeren naar deze toeslag.
 4. Tenzij nadrukkelijk vermeld worden prijzen altijd uitgedrukt exclusief de BTW, exclusief
  overheidsheffingen en andere belastingen of fiscale heffingen.
 5. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de Klant onjuist of onvolledig verstrekte gegevens
  kan de Klant geen rechten ontlenen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Guldenberg Racing niet tot de nakoming van een
  gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 7. Indien zich na het uitbrengen van een aanbod of na totstandkoming van de overeenkomst
  een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is
  Guldenberg Racing gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 8. Getoonde of gemelde opgaven van kleuren, afmetingen, capaciteiten, eigenschappen en
  andere omschrijvingen in voorbeelden en/of op de website van Guldenberg Racing zijn zo
  nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de klant geen rechten
  ontlenen.
 9. Het aanbod, de prijzen/ tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of
  vervolgopdrachten.

Artikel 4 | Tot Stand Komen Van Overeenkomst Of Opdracht

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdracht door Guldenberg Racing
  schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd of wanneer Guldenberg Racing met de
  opgedragen werkzaamheden of uitvoering is begonnen. Guldenberg Racing is tevens
  gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeenkomst of opdracht, indien
  schriftelijke of elektronische vastlegging is uitgebleven.
 2. De op het tijdstip van afsluiting van de overeenkomst geldende prijzen kunnen afwijken van
  de prijzen zoals die op de website van Guldenberg Racing staan vermeld. De Klant kan hier
  geen rechten aan ontlenen.
 3. Guldenberg Racing heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de
  werkzaamheden of overeenkomst. De klant mag, na overleg met Guldenberg Racing, de
  inschakeling van door hem niet gewenste derden afwijzen.
 4. De klant zorgt ervoor dat de door hem verstrekte documenten juist, volledig en authentiek
  zijn en vrijwaart Guldenberg Racing voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van het
  niet juist, volledig of authentiek zijn van de documenten.
 5. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen, mag Guldenberg Racing deze vergoeding
  verhogen indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de overeengekomen of
  verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten
  is aan Guldenberg Racing, en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de
  werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
 6. Guldenberg Racing zal in het geval van verhoging van de vaste vergoeding zoals omschreven
  in artikel 4.6 in overleg gaan met de Klant over het al dan niet continueren of afbreken van
  de opdracht en werkzaamheden. In het geval van afbreken van de opdracht zullen slechts de
  tot dan gemaakte kosten, geleverde diensten en gebruikte onderdelen of zaken in rekening
  worden gebracht.
 7. Indien er een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren,
  geldt de urenregistratie van Guldenberg Racing tenzij de klant tegenbewijs kan leveren.
 8. Guldenberg Racing is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de
  overeengekomen prijs te vorderen. In geval van een consumentenovereenkomst kan de
  Klant uitsluitend worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de
  overeengekomen prijs, tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met volledige
  vooruitbetaling van de overeengekomen prijs. Deze vooruitbetaling(en) geven geen wijziging
  in de bepalingen omschreven in artikel 4.6.
 9. Guldenberg Racing heeft altijd het recht om opdrachten of overeenkomsten op te splitsen in
  deel- overeenkomensten, werkzaamheden, leveringen of facturen.
 10. Het niet (tijdig) leveren van één van deze deel- overeenkomsten of werkzaamheden zoals
  omschreven in artikel 4.9 geeft de Klant nimmer het recht de andere deel-overeenkomsten,
  werkzaamheden, leveringen of facturen te weigeren, te ontbinden of niet te betalen. Voor
  het wel (tijdig) geleverde gedeelte van de overeenkomst geldt er een afnameplicht voor de
  Klant.

Artikel 5 | Duur Van Werkzaamheden & Termijn Van Oplevering

 1. Opgegeven termijnen door Guldenberg Racing zijn altijd ter indicatie en gelden nimmer als
  vaste leveringsdatum.
 2. Indien er wel nadrukkelijk en schriftelijk een vast termijn of leveringsdatum is afgesproken
  dan is dit nimmer een fataal termijn. Wanneer Guldenberg Racing deze verplichting niet
  (tijdig) nakomt, moet de klant Guldenberg Racing schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog
  een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 3. Aan opgegeven termijnen kunnen door de Klant nimmer rechten ontleend worden.
 4. De Klant is gedurende werkzaamheden door Guldenberg aan het voertuig zelf
  verantwoordelijk voor de kosten van (overheids-) heffingen, belastingen, verzekeringen,
  kosten van parkeervoorzieningen en het al dan niet pauzeren, onderbreken of afmelden van
  deze kosten.
 5. Indien de Klant gedurende de periode dat Guldenberg werkzaamheden uitvoert aan het
  voertuig, of het voertuig voor andere diensten in zijn beheer heeft, de (overheids-) heffingen,
  verzekeringen of andere verplichte betalingen of registraties welke benodigd zijn voor
  deelname aan het verkeer of openbare weg heeft onderbroken of afgemeld, dient de Klant
  dit tijdig schriftelijk aan Guldenberg mede te delen. Indien dit niet tijdig schriftelijk is
  medegedeeld is Guldenberg niet aansprakelijk voor kosten die voortkomen uit het gebruik
  van het voertuig op de openbare weg zonder deze benodigde heffingen of verzekeringen.

Artikel 6 | Vervangen Onderdelen Gedurende Werkzaamheden Of Opdrachten

 1. Indien de Klant bij het verstrekken van de opdracht daarom heeft verzocht, worden
  vervangen zaken of onderdelen na uitvoering van de opdracht aan de Klant ter beschikking
  gesteld. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden
  afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen indien mogelijk desverzocht wel ter
  beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de
  Klant middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende
  zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van
  Guldenberg Racing, zonder dat de Klant op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
 2. Indien Guldenberg Racing kosten dient te maken dan wel anderszins schade oploopt door
  het in eigendom verkrijgen van de vervangen onderdelen, zoals (maar niet uitsluitend)
  afvoerkosten, dan dient de Klant deze kosten of andere schade integraal aan Guldenberg
  Racing te vergoeden.

Artikel 7 | Oplevering Van De Werkzaamheden En/of Zaken

 1. De auto of de zaak is conform de overeenkomst opgeleverd indien:
  – de Klant de werking van de auto of de zaak of de werkzaamheden heeft gecontroleerd.
  – de Klant het voertuig of zaak in gebruik heeft genomen en binnen een termijn van 2
  weken na de ingebruikname geen klachten heeft gemeld bij Guldenberg Racing.
  – het termijn van twee weken is verstreken nadat Guldenberg Racing aan de Klant heeft
  gemeld dat de werkzaamheden zijn afgerond en het voertuig of zaak gereed is voor
  ingebruikname.
 2. Indien de Klant binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht
  de auto niet heeft afgehaald is Guldenberg Racing gerechtigd om stallingskosten in rekening
  brengen. Deze stallingskosten mogen ten minste 8 euro per dag bedragen.

Artikel 8 | Verkoop, Inkoop & Taxaties Van Voertuigen Of Zaken

Artikel 9 | Transport Van Voertuigen Of Zaken

 1. Indien Guldenberg Racing zorg draagt voor transport van voertuig(en) of zaak(en )van de
  Klant en de Klant deze tijdens transport door Guldenberg Porsche wenst te laten verzekeren,
  of anderszins eisen voor transport heeft, dient zij zulks schriftelijk met Guldenberg Racing
  overeen te komen. De verzekering geschiedt voor rekening en risico van de Klant.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor de aanlevering van alle voor het transport noodzakelijke
  gegevens en documenten, waaronder maar niet uitsluitend de juiste documenten voor
  douane. Het risico behorende bij de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op de
  Klant. Eventuele vertraging in de levertijd door oponthoud bij douane, al dan niet
  veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door de Klant, is voor
  rekening en risico van de Klant.
 3. Indien zaken, door overmacht of door een omstandigheid die aan de Klant op grond van de
  wet, de overeenkomst of volgens verkeersopvattingen is toe te rekenen, niet in ontvangst
  worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is
  Guldenberg Racing gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de Klant op te slaan/te
  stallen en betaling van de kosten daarvan te verlangen zonder dat de Klant een recht op
  opschorting van betaling toekomt.

Artikel 10 | Betalingen

 1. Betalingen dienen te geschieden per contant of bankoverschrijving op het door Guldenberg
  Racing aangegeven rekeningnummer in een door Guldenberg Racing geaccepteerde valuta.
 2. Bij contante betalingen is Guldenberg Racing gerechtigd aanvullende administratieve kosten
  van ten minste 10 euro te berekenen.
 3. Bij contante betalingen met een waarde hoger dan 10.000 euro of meer is de Klant verplicht
  mee te werken aan de door de overheid verplichte identiteit verificatie en het aangeven van
  de herkomst van de gelden.
 4. Indien naar het oordeel van Guldenberg Racing gegronde vrees bestaat dat de Klant tekort
  zal schieten in zijn betalingsverplichtingen, is Guldenberg Racing gerechtigd te vorderen dat
  de Klant deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zijn de
  vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. De klant informeert de curator of bewindvoerder altijd over de overeenkomst en deze
  algemene voorwaarden.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen betalingen contant of middels
  pinbetaling te geschieden op het moment van (op)levering. Indien betaling middels
  overboeking met een betalingstermijn is overeengekomen dient betaling te geschieden
  binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Guldenberg Racing voorgeschreven
  wijze.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in.
  Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de Klant over het opeisbare bedrag rente
  verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente
  (6:119a BW) als deze hoger is. De rente wordt berekend tot en met de dag dat het volledige
  openstaande bedrag is voldaan.
 9. Alle redelijke kosten ter voldoening van door de Klant verschuldigde bedragen komen voor
  zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet
  Incassokosten.
 10. Het recht van de Klant om zijn vorderingen op Guldenberg Racing te verrekenen met
  betalingsverplichtingen aan Guldenberg Racing uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.
  Tevens is het recht van opschorting door de Klant uitgesloten.
 11. Retentierecht: Wanneer Guldenberg Racing voertuig(en) of zaken van de Klant onder zich
  heeft, is Guldenberg Racing gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening
  van alle vorderingen die Guldenberg Racing op dat moment op de Klant heeft, zoals (maar
  niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige overeenkomst, enige andere overeenkomst
  en vorderingen op grond van de wet.
 12. Guldenberg Racing is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die
  voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

Artikel 11 | Ontbinding & Opschorting Van De Overeenkomst

 1. Guldenberg Racing behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te
  schorten indien de Klant niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere
  overeenkomst met Guldenberg Racing nakomt.
 2. Wanneer de Klant de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil ontbinden,
  mag Guldenberg Racing van de klant een gefixeerde schadevergoeding eisen voor alle
  gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar
  keuze van Guldenberg Racing en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of
  leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 3. Bij ontbinding van de overeenkomst om welke reden dan ook behoudt Guldenberg Racing
  het recht om reeds gemonteerde of gebruikte onderdelen of zaken, of onderdelen die
  speciaal voor de Klant zijn besteld of geproduceerd in rekening te brengen.
 4. De Klant vrijwaart Guldenberg Racing voor de uit het ontbinden van de overeenkomst
  voortvloeiende aanspraken van derden.
 5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de klant, is de vergoeding voor alle
  verrichte werkzaamheden/geleverde diensten per direct opeisbaar en mag Guldenberg
  Racing deze bij de Klant in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten
  voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door
  Guldenberg Racing zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.

Artikel 12 | Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Guldenberg Racing geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle
  verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te
  verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel
  rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Guldenberg Racing
  hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Guldenberg Racing of door Guldenberg
  Racing aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het
  eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Guldenberg Racing is bij verzuim van de Klant
  gerechtigd de hierbedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke
  kosten komen voor rekening van de Klant.

Artikel 13 | Klachten En Garanties

 1. Guldenberg Racing garandeert aan de Klant dat de werkzaamheden en opdrachten worden
  uitgevoerd als een goed vakman. De garantietermijn op werkzaamheden is 3 maanden.
 2. Guldenberg Racing verleent enkel garantie aan de directe Klant die een overeenkomst met
  Guldenberg heeft gesloten en niet aan opvolgende rechtverkrijgenden.
 3. Voor nieuwe onderdelen geleverd door Guldenberg Racing geldt de garantie en
  garantietermijn van de betreffende fabrikant. Indien de fabrikant of leverancier geen
  garantie verleent kan de Klant deze garantie op deze onderdelen ook niet van Guldenberg
  Racing eisen.
 4. Guldenberg Racing staat niet in voor eventuele verklaringen of toezeggingen van de fabrikant
  of leverancier van de zaak of onderdelen met betrekking tot prestaties zoals maar niet
  uitsluitend brandstofverbruik, CO2-uitstoot, geluidsniveau, vermogen, etc.
 5. Op de volgende onderdelen, zaken, of werkzaamheden wordt nimmer garantie verleend,
  tenzij door Guldenberg Racing uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld:
  – uitbestede werkzaamheden zoals genoemd in artikel 4.3
  – noodreparaties
  – niet in rekening gebrachte of niet betaalde diensten of zaken
  – gebruikte onderdelen
  – door de Klant aangeleverde onderdelen
  – door de Klant of derden gewijzigde of gemodificeerde onderdelen
  – wanneer de Klant van Guldenberg Racing heeft geëist werkzaamheden anders uit te
  voeren dan hoe Guldenberg Racing deze gebruikelijk uitvoert.
  – normale slijtage van onderdelen of zaken.
 6. Onder garantie uitgevoerde werkzaamheden en/of leveringen hebben geen invloed op de
  oorspronkelijke garantietermijn (geen garantie op garantie).
 7. Het gebruik van het voertuig of zaken voor race doeleinden, rally’s of andere tijds- of
  behendigheids- gerelateerde evenementen of activiteiten sluit alle rechten op garantie uit.
 8. Voor motorrevisie geldt een garantietermijn van 6 maanden, maar tot maximaal 20.000 km
  e.e.a. met uitzondering van motoren die voor racen, rally rijden of ander sportief gebruik
  bedoeld zijn, op deze motoren wordt geen garantie gegeven.
 9. Het moment van melden van de klacht of het indienen van een garantieclaim wordt altijd
  gezien als het moment van ontstaan van de klacht of mankement. De Klant is
  verantwoordelijk voor een directe melding.
 10. Het recht van garantie op werkzaamheden vervalt indien derden werk hebben verricht aan
  hiermee in direct verband staande componenten of zaken. Tenzij deze werkzaamheden een
  hoge urgentie en directe noodzaak hadden en het probleem zich voordoet ver buiten de
  omgeving van de vestiging van Guldenberg Racing bv. De Klant dient Guldenberg Racing
  echter daarvan bij voorkeur vooraf, echter zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
  Verzuim hierin laat het recht op Garantie alsnog vervallen. De Klant dient deze urgentie en
  noodzaak tevens aan te tonen. Kosten die de Klant maakt dienen schriftelijk aangetoond te
  worden en worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Guldenberg Racing.
 11. De garantie vervalt volledig indien het probleem of defect is veroorzaakt door nalatigheid
  van Klant. Bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door onvoldoende onderhoud of doordat de
  Klant in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen Guldenberg Racing.
 12. Guldenberg Racing behoudt zich het recht om bij een terechte garantieclaim te kunnen
  kiezen voor vergoeding van het aankoopbedrag van het onderdeel alsmede het besteedde
  bedrag voor de specifieke werkzaamheden, of het opnieuw leveren van het onderdeel
  alsmede alsnog deugdelijk uitvoeren van de betreffende werkzaamheden.
 13. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant nimmer op.

Artikel 14 | Aansprakelijkheid

 1. De klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor het in goede staat van onderhoud houden of
  laten houden van zijn voertuig. Onder dit onderhoud wordt in ieder geval verstaan maar niet
  uitsluitend zaken welke risico’s veroorzaken ten aanzien van andere weggebruikers,
  verkeersveiligheid, personeel en klanten of bezoekers van Guldenberg, materiele schade aan
  het voertuig zelf, voertuigen van derden in de werkplaats of schade aan installaties of andere
  zaken in de werkplaats van Guldenberg, onnodige schade of belasting van het milieu. Onder
  dit onderhoud valt bijvoorbeeld maar niet uitsluitend tijdig en correct uitgevoerd onderhoud
  van remsystemen, brandstofsystemen en leidingen, portieren en voor- of achterklep
  sluitingen en gasveren, olie afdichtingen en uitlaatgas katalysatoren en dempers. Alle kosten
  of gevolgen voortkomende uit nalatigheid ten aanzien van dit onderhoudt zijn voor kosten
  van de Klant.
 2. Guldenberg zal zich altijd inzetten om geconstateerd achterstallig onderhoud zoals genoemd
  in artikel 9.1 direct na aan de Klant te melden en advies tot reparatie te geven, maar is
  nimmer aansprakelijk voor de volledigheid hiervan.
 3. Guldenberg Racing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens hem verstrekte
  adviezen.
 4. Guldenberg Racing is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan
  verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij de Klant als bij
  Derden. Tevens is Guldenberg Racing niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door
  Guldenberg Racing in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde
  Derden.
 5. Indien Guldenberg Racing wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid
  per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder
  geval beperkt tot het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie
  uitkeert.
 6. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Guldenberg Racing het factuurbedrag van de
  betreffende overeenkomst of opdracht te boven gaan.
 7. In geval van aansprakelijkheid is Guldenberg Racing uitsluitend aansprakelijk voor directe
  schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
  oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade
  bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
  prestatie van Guldenberg Racing aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover
  deze aan Guldenberg Racing toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter
  voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben
  geleid tot beperking van de directe schade.
 8. Guldenberg Racing heeft te allen tijde het recht schade van de Klant in eigen beheer te
  herstellen. De Klant dient Guldenberg Racing hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke
  waarvan elke aansprakelijkheid van Guldenberg Racing vervalt.
 9. Guldenberg Racing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet
  beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden,
  ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle
  vorderingen en verweren jegens Guldenberg Racing één jaar.
 11. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de nakoming van de overeenkomst, dan is de
  Klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Guldenberg Racing daardoor direct of
  indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en
  andere bedrijfsschade.

Artikel 15 | Persoonregistratie

 1. De persoonsgegevens die worden vermeld op de overeenkomst, orderbevestiging en/of
  factuur, dan wel door ons zijn verkregen uit hoofde van onze dienstverlening, worden
  opgenomen in de persoonsregistratie, die Guldenberg Racing van zijn klanten heeft. Indien
  de Klant niet wenst dat zijn persoonsgegevens door Guldenberg Racing voor andere
  (commerciële) doeleinden, dan die doeleinden die dienstig zijn aan de uitvoering van de
  overeenkomst, worden gebruikt, dan dient de Klant Guldenberg Racing hiervan schriftelijk in
  kennis te stellen.

Artikel 16 | Toepasselijk Recht En Geschillen

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is
  uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben
  ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Delft. Eventuele
wijzigingen en/of aanvullingen zullen bij dezelfde Kamer worden gedeponeerd.

Veel Porsche onderdelen direct uit voorraad leverbaar

The pain itself is love, the main storage system.

The pain itself is love, the main storage system.

The pain itself is love, the main storage system.

The pain itself is love, the main storage system.